top of page

Yhdistys

Suomen Englanninkääpiöterrierit ry on perustettu jo vuonna 2003, mutta sen toiminta käynnistettiin vasta 2013. Enkkuharrastajat toimivat Suomen Kääpiökoirayhdistyksen Alajaostona kymmenisen vuotta. Tänä aikana rotu on tullut tunnetummaksi ja harrastajajoukko laajentunut niin, että oli aika ottaa käyttöön oma rotuyhdistys.

 

Vuonna 2003 rekisteröitiin kymmenen ETT-pentua, vuonna 2012 luku oli peräti 73! Vuonna 2013 rekisteröintejä oli 49, joista viisi tuontikoiraa, 2014 vastaavat luvut olivat 51/2, 2015 85/5 ja 2016 52/1. Yhdistyksen jäsenmäärä on n. 100. Vuoden 2019 lopulla Suomen Kennelliitto hyväksyi Suomen Englanninkääpiöterrierit ry:n rotua harrastavaksi yhdistykseksi.

Yhdistys julkaisee sähköistä PikkuMusta Newsflashia muutaman kerran vuodessa.
 

Yhdistyksen toiminnan käynnistyessä vaihtui rotujärjestö Suomen Terrierijärjestöksi (STJ) ja yhdistys on myös Helsingin Seudun Kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton jäsen.

Yhdistyksellä on aktiivista paikallistoimintaa Lapin, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Uusimaan alueilla, ks. Yhteystiedot. 

Yhdistyksen säännöt

PRH 29.1.2914

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Englanninkääpiöterrierit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä tukea englanninkääpiöterrierien kasvatusta ja jalostusta sekä edistää rodun terveyden tilaa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä ja kokeita
2. harjoittamalla jalostusneuvontaa rodun terveydentilan edistämiseksi
3. levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
4. seuraamalla kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
5. harjoittamalla yhteistoimintaa niin koti- kuin ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä olevat henkilöt ovat vuosi-, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.
Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa vuosijäsenen maksun kymmenkertaisena.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hyväksyä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja valitaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kuuden (6) kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyömisestä.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä, mikäli
- jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa tai
- toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusperien, hyvien tapojen tai eläinsuojelulakien vastaisesti.
Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisestaan tiedon saatuaan.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosi-, perhe- ja ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosi- ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna osallistuu kokoukseen. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle. Puheenjohtajan toimintakausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenen kolme vuotta. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana kaikkien hallituksen jäsenten osalta arvalla ja sitten vuoron mukaan. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimintakauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimintakaudeksi
7 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8 Valitaan ehdokkaat ja edustajat Suomen Kennelliitto - Finska kennelklubben ry:n alaisiin tehtäviin ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Kiitos näiden sivujen materiaaleista:
- Yhdistyksen jäsenet
- Sirkku Sarenbo (Zirlean, Ruotsi); Englanninkääpiöterrierit 2007 -kirjan lainaukset
- Marja Huttunen (Twinstripe, Ruotsi); tekstejä ja kuvia

bottom of page